Жилищна сграда в Студентски град

Жилищна сграда в Студентски град

ИНВЕСТИТОР И ИЗПЪЛНИТЕЛ - 'БУЛСТРОЙ ГРУП' ООД

ПРОЕКТАНТ - арх. А. Тачев
Сградата се изпълнява съгласно:
Виза за проучване и проектиране от 24.06.2015г.

Одобрени работни проекти от СО Направление 'Архитектура и градоустройство'.
Разрешение за строеж №33 от 27.02.2017год., изд. от СО Направление 'Архитектура и градоустройство'
Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа от 20.03.2017год.

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

конструкция на сградата - 10 години
хидроизолационни работи - 5 години
др.строително-монтажни и довършителни работи - 5 години

Гаранционните срокове се определят съгласно чл.20, ал.4 от Наредба №2 и
започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване на строежа,
съгласно чл.20, ал.3 от Наредба 2, във връзка с чл.160, ал.4 и ал.5 ЗУТ. 

Данни за проекта